สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราจรัส สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงลภัสรดา   พาหะมาก
 
1. นางสาวสำเนาว์  สุวิมล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  โชติปทุมวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  บุญสวน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 82.6 ทอง 6 1. เด็กหญิงกิรณา  วัฒนวิจารณ์
2. เด็กหญิงกีรติกันต์  โชติกาญจนเรือง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  อาฒยะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  บุญสวน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสริมศรี
 
1. นางสาวนิโลบล  เกษมสวัสดิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกิตินัดดา  ไกรวิจิตร
2. เด็กหญิงณัฐธัญญา  สำฤทธิ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อาปรีชา
 
1. นางสาวศิริฤมล  พันธ์ภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงไปรยา  ลี้ชม
 
1. นางสาวชนัญชิดา  เวชสุทัศน์