สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าทองดำ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชรพล  ทองวัน
 
1. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรันตี  สนิทราษฎร์
2. เด็กหญิงวรรณยุดา  ทองอยู่
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ท่าทาน
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางเกศินี  ใจคำ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  เนื่องจากนาค
2. เด็กชายสิทธินนท์  สะโรบล
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสมบัติ
2. นายธเนศวร  อุตรสี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  สะโรบล
2. เด็กชายรพีภัทร  เกิดวัน
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสมบัติ
2. นายธเนศวร  อุตรสี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ยุดรัมย์
 
1. นายเทอดไท  แก้วศรี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงชัญตะวัน  ใจทัศน์
 
1. นายธเนศวร  อุตรสี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงพีรดา  สายบัว
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  วงศ์คำภู
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสมบัติ
2. นายธเนศวร  อุตรสี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงทิฆัมภรณ์  อินธิมา
2. เด็กหญิงอัมราพร  ขันงาม
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ไชยสมบัติ
2. นายธเนศวร  อุตรสี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  กองหา
2. เด็กชายอาทิตย์  เกาะยางเผือก
 
1. นายบุญธรรม  มาดี
2. นางสุภาพร  กรุณา
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินราช  โกติรัมย์
2. เด็กชายนิรันดร์  โพธฺิ์ศรี
3. เด็กชายพรชัย  อุตมา
 
1. นายสมบัติ  มาศงามเมือง
2. นายเทอดไท  แก้วศรี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตรานุช  สมบุรุษ
2. เด็กหญิงธิฌาฎา  สร้อยไทร
3. เด็กหญิงพัชรา  พยาวัง
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาววาสนา  จั่นจำรัส
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เอี่ยมศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์เวชน์
3. เด็กหญิงอัยยา  จันทองพัน
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  พูนนุภา
2. เด็กหญิงนิชา  โพพิมูล
3. เด็กหญิงสุภานันท์  นรมาตย์
 
1. นางอุษา  ฤทธฺิ์ปล้อง
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สิงหไทย
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เข็มมา
3. เด็กหญิงสโรชา  ดอกยี่สุ่น
 
1. นางอุษา  ฤทธฺิ์ปล้อง
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
15 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำเครือ
2. เด็กชายภูริภัทร  พันวอ
3. เด็กชายอลงกต  คำแสง
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาวบุษบา  ทาทอง
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรานต์ชัย  เปลี่ยนโกมล
2. เด็กชายชนกันต์  ดาวเรือง
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ศิลาวงษ์
 
1. นายสมชาย  พริกเทศ
2. นางสาววาสนา  จั่นจำรัส