สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าซุง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายศุภกฤต  บุตรโชติ
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงศศิลักษณ์นาฏ  แก้วบัวดี
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภู่ชาบุตร
2. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ดีพร้อม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ม่วงอ่อน
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางสาวจุฬานันท์  ภูน้ำใส
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤมล  นวลแสง
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  เคล้าศรี
3. เด็กหญิงมณัฐสวี  คงถาวร
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นายบุญฤทธิ์  เสาวดาล
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มั่นศรีจันทร์
2. เด็กหญิงรจนา  โหลทอง
3. เด็กหญิงสุนิสา  มีทอง
 
1. นางรวิวรรณ  ทองอะไพพงษ์
2. นางพรรณราย  บุญแผง