สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าคาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางสาวอภิชญา  วงสาโท
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 34 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกิดทรัพย์
2. เด็กชายจิรพัส  คนคล่อง
3. เด็กชายณัฐพล  พุทธาจู
4. เด็กชายปลิต  แซ่หา
5. เด็กชายพชรพล  ใยโพธิ์
6. เด็กชายมนัสวิน  ไพบูลย์
 
1. นายธงชัย  ลีลาสาร
2. นางจันทรา  ทองพราย
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทรเดช
2. เด็กหญิงพิยดา  จีระ
3. เด็กหญิงรัชญา  พรมพิทักษ์
 
1. นางสาวชญาภา  แก้วสุวรรณ์
2. นางจันทรา  ทองพราย