สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปรีชากร   พรมภิบาล
 
1. นางสาวพีรกานต์   งามดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 15 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศิรภัสสร   พุ่มเจริญ
 
1. นายอนันต์   ธนชัมพูนทกูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธิติกร  มากบุญ
2. เด็กชายสุทัศน์  แซ่เฮง
 
1. นางกานดา   อาจวิชัย
2. นายปรัชญา  ภัทรกำจร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายพีรฉัตร   ฮวดเจริญ
2. เด็กหญิงลักษณา   เข็มจรูญ
3. เด็กหญิงวรรัตน์   บ่างกองกูล
 
1. นางสาวเกศกนก   ดาสมกุล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัญจนาพร   คำกลาง
2. เด็กหญิงนันทนา   นากา
3. เด็กหญิงสิริกานดา   มณีเนตร
 
1. นายมานะศักดิ์   หมื่นภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์   จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐาพร   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปนัสยา  ฮวดเจริญ
4. เด็กหญิงฟ้า   บุญมา
5. เด็กหญิงวิรตี   ตุ้ยเต่น
 
1. นางณิชมาศ   เพลินจิต
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงนุช   ภาคภูมิ
 
1. นางสุวลักษณ์   ปรปักพ่าย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   เชื้อเพชร
2. เด็กชายอธิชา   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
 
1. นางหทัยชนก    จันทร์อาหาร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กชายธิตินันท์    ยอดสิงห์
 
1. นางดสณี   สมใจ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล   หลวงมัจฉา
2. เด็กชายเติ้ล   ซุนลน
3. เด็กชายเป็น   ทอง
 
1. นางสุจินดา   ล่ามกิจจา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชนาภา   หลวงชาญ
 
1. นายสุธิเดช   คุณโกทา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงชุติมา   พอควร
 
1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรทัย   ศรีวิลัย
 
1. นางพัทธนันท์   สาธุชาติ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิประภา   ทุมมาจันทร์
 
1. นางพัทธนันท์    สาธุชาติ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงพัชนี   แซ่ซั้ง
 
1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรจนา   คะเสนา
2. เด็กหญิงสุชัญญา   เตชะมา
 
1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงศศิประภา   ทุมมาจันทร์
2. เด็กหญิงสุวิชาดา   สาธุชาติ
 
1. นางพัทธนันท์   สาธุชาติ
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   สุขเลิศ
2. เด็กหญิงวรัญญา   ทองดี
3. เด็กหญิงสายสวรรค์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวาสนา   ลี้หยง
2. นางกานดา   อาจวิชัย
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิดา   กุลนิดา บุญสง่า
2. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทนิภา ไชยโย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชุติกาญจน์ นรินทร์วงษ์
 
1. นางโสภิดา   พรพุทธคุณรักษา
2. นางสาววันดี  แพงภูงา
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   บุญมา
2. เด็กหญิงธนธรณ์   อาจวิชัย
3. เด็กหญิงนวรัตน์  งามวิชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ใหญ่เจริญศรี
2. นางสาวเพียงใจ   แก้วรักษา