สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากลอย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงจีระนันท์   จันทร์วิเศษ
2. เด็กหญิงณัฏฐาพร   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปนัสยา  ฮวดเจริญ
4. เด็กหญิงฟ้า   บุญมา
5. เด็กหญิงวิรตี   ตุ้ยเต่น
 
1. นางณิชมาศ   เพลินจิต
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนงนุช   ภาคภูมิ
 
1. นางสุวลักษณ์   ปรปักพ่าย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา   เชื้อเพชร
2. เด็กชายอธิชา   เสนีย์วงค์ ณ อยุธยา
 
1. นางหทัยชนก    จันทร์อาหาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล   หลวงมัจฉา
2. เด็กชายเติ้ล   ซุนลน
3. เด็กชายเป็น   ทอง
 
1. นางสุจินดา   ล่ามกิจจา
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑   1. นางสาวเพลินจิตร   ตอรัมย์
 
6 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์   สุขเลิศ
2. เด็กหญิงวรัญญา   ทองดี
3. เด็กหญิงสายสวรรค์   ศรีสวัสดิ์
 
1. นางวาสนา   ลี้หยง
2. นางกานดา   อาจวิชัย
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิดา   กุลนิดา บุญสง่า
2. เด็กหญิงจันทนิภา   จันทนิภา ไชยโย
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ชุติกาญจน์ นรินทร์วงษ์
 
1. นางโสภิดา   พรพุทธคุณรักษา
2. นางสาววันดี  แพงภูงา
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   บุญมา
2. เด็กหญิงธนธรณ์   อาจวิชัย
3. เด็กหญิงนวรัตน์  งามวิชา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์   ใหญ่เจริญศรี
2. นางสาวเพียงใจ   แก้วรักษา