สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อุ่นหะวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองสมัย
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา
2. นางสาวเยาลักษณ์  กองจินดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลักษณ์แก้วมณีศรี
2. เด็กหญิงปัณชญา  อนันตกูล
3. เด็กหญิงรุ่งจิรา  รุ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา
2. นางสาวนรินทิพย์  ปั่นกลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายปัชญา  บุญลาย
 
1. นางสาวพิรญาณ์  เกษเดิม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นหะวงษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เอี้ยวเจริญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองจินดา
2. นางสาวชัชชญา  ประชุมรักษ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิติศักดิ์  คะวิลัย
2. เด็กชายณัฐนันทน์  ศิลารัตน์
3. เด็กชายอนุชา  ปานใส
 
1. นายสุวัฒน์   แสงปาก
2. นายท๊อป  ยอดสิงห์
 
6 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายชัดเจน  วงไกร
2. เด็กหญิงสุนิภา  เย็วรัมย์
 
1. นางสาวชัชชญา  ประชุมรักษ์
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กองจินดา
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา
 
8 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ใหม่สิงห์
2. เด็กหญิงทิพานันท์  จารย์ทอง
3. เด็กหญิงพัชรี  วงศ์ษา
4. เด็กหญิงสุนิภา  เย็วรัมย์
5. เด็กหญิงสุภัสสร  อุดมศรี
6. เด็กหญิงสุภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา
2. นางสาวนรินทิพย์  ปั่นกลาง
3. นางสาวชัชชญา  ประชุมรักษ์
 
9 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัสกร  อุดมศรี
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  โสภาคำ
3. เด็กชายสุริยะ  ศรีเมือง
 
1. นายสุวัฒน์   แสงปาก
2. นายท๊อป  ยอดสิงห์
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กชายก้องภพ  เหล่าเคน
2. เด็กชายเอกภพ  เทศมหา
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองจินดา
2. นางสาวชัชชญา  ประชุมรักษ์