สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  อุ่นหะวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองสมัย
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา
2. นางสาวเยาลักษณ์  กองจินดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ลักษณ์แก้วมณีศรี
2. เด็กหญิงปัณชญา  อนันตกูล
3. เด็กหญิงรุ่งจิรา  รุ่งสวัสดิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา
2. นางสาวนรินทิพย์  ปั่นกลาง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายปัชญา  บุญลาย
 
1. นางสาวพิรญาณ์  เกษเดิม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 16 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อุ่นหะวงษ์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  เอี้ยวเจริญ
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  กองจินดา
2. นางสาวชัชชญา  ประชุมรักษ์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุยะวา