สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงมีทรัพย์
 
1. นางทิพวรรณ  พ่วงพิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  อ่อนน้อม
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงเขมมิกา  นามไพร
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ไพเราะ
 
1. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กชายกัมพล  เข็มมุก
2. เด็กชายธีรภัทร์  มีลาภ
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญชพร  เรียงเล็กจำนงค์
2. เด็กชายณิชพงษ์  บุตรสมาน
3. เด็กหญิงสลิสา  ขำจู
 
1. นายอาทิตย์  พาระแพง
2. นางสาวสุรีย์พร  ตรีกูต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยประเสริฐ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายอดิเรก  โอชารส
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายนิติศาสตร์  โทอรัญ
 
1. นายวิระ  หาดขุนทด
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   โอนอ่อน
 
1. นายวิระ  หาดขุนทด
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 79.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤต  พวงจำปา
2. เด็กหญิงกวินธิดา  ป้องพาล
3. เด็กหญิงกันยา  โพธิ์ลอย
4. เด็กชายฉัตรพล  สีสด
5. เด็กชายธนกฤต  กงแก้ว
6. เด็กชายธนากร  อ้อยใจ
7. เด็กหญิงธันญากร  อ่อนศรี
8. เด็กชายปรีชา  แสนโม่
9. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์ขำ
10. เด็กหญิงพิมพ์วิกา  พร้อมจันทึก
11. เด็กชายศรายุทธ  นนตีนอก
12. เด็กหญิงศุจินทรา  สุขเพิ่ม
13. เด็กหญิงสรัลพร  ไพโรจน์
14. เด็กชายสุขสันต์  พลแสน
15. เด็กหญิงหฤทัย  บุปผาโล
16. เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีศิริ
 
1. นายจักราวุธ  จิตสะอาด
2. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
3. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
4. นางนิรินทร์ทิรา  ชินสา
5. นางสาวพัชรวลัย  ดวงเดช
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 77 เงิน 13 1. เด็กหญิงจรรยาพร  บัวเขียว
2. เด็กชายรพีพัฒน์  เหลาสา
 
1. นายณัชทรัพย์  จิราธิพัชร์
2. นายจักราวุธ  จิตสะอาด
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 17 1. เด็กหญิงณัฏฐญาณัณฑ์  ศรีบุญเรือง
2. เด็กหญิงธนาภา  เพ็งพรรณ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถุงพันธ์
 
1. นางสมพิศ  องอาจ
2. นางสาวอรุณี  ยาภรณ์