สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองอุดม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณหทัย  ตันสงวน
 
1. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาภา  ไชยราช
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุณี  คนซื่อ
2. เด็กหญิงสุนิสา  เหลาอ้น
3. เด็กหญิงอนันตญา  เจนรบ
 
1. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
2. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรัญพร  แก้วเลื่อน
2. เด็กหญิงรมณี  สุขสบาย
 
1. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
2. นางกุสุมา  ลอยฟ้า
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  หอมจันทร์
2. นางสาวสิริรัตน์  สุดชาติ
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. นางสาวอรอุมา  ดาษดา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นอภัย
2. เด็กชายอธิศักดิ์  องอาจ
 
1. นางกนกวรรณ  แพไธสง
2. นางสาวอรอุมา  ดาษดา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  พรมสุข
 
1. นางปราณี  ยวงแก้ว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  บริบูรณ์
 
1. นายศิริพล   หมอกมุงเมือง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินดารัตน์   ตาลคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยลิตร
 
1. นายศิริพล   หมอกมุงเมือง
2. ว่าที่ร้อยตรีเนตรนภา  ประวัติวิไล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงชัญญานุช  นุชชุม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยนุช  เอี่ยมแพร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  พละศักดิ์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายคิรากร  สิงห์ลี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงจิรพัตรา  ศรีวัง
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เมืองปลาด
3. เด็กหญิงภควดี  สอนภักดี
 
1. นางนิรินทร์ทิรา  ชินสา
2. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงลลิตา  สมมิตร์
2. เด็กชายวิทวิน  ขำมะลังค์
3. เด็กหญิงอรนิชา  ทองขวัญ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
2. นายจักราวุธ  จิตสะอาด
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายการ์เซีย  แฮมบาวรีส
2. เด็กหญิงขวัญมณี  อัศวะภูมิ
3. เด็กชายจิรเมธ  ปิ่นประดับ
4. เด็กหญิงชลธิชา  โสมา
5. เด็กชายชลนที  สบายใจ
6. เด็กหญิงชุติกาล  เผือกพันธ์
7. เด็กชายนันทวัฒน์  พุทธา
8. เด็กหญิงพรพิมล  นัยยะลี
9. เด็กชายพิชชากร  จันทร์โสมโรง
10. เด็กชายภาณุพัฒน์  เนาว์แก้ว
11. เด็กชายรพีภัทร  มุขพรม
12. เด็กหญิงลักษณารีย์  ภูถนนนอก
13. เด็กหญิงวีริสา  ปักอินทรีย์
14. เด็กชายสมศักดิ์  สมบัติหลาย
15. เด็กหญิงสิณาภา  แทนสมบัติ
 
1. นางปราณี  ยวงแก้ว
2. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
3. นางอภิญญา  ทิพย์โภชน์
4. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงขวัญมณี  อัศวะภูมิ
 
1. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงอัมรา  บุญมา
 
1. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงรดามณี  พลอยขุนทด
 
1. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ชำนาญปืน
 
1. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพียรอนุกูลบุตร
 
1. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงสุนิสา  นาสืบ
 
1. นายปิยะพงษ์  ทิพย์โภชน์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เกตุอุดม
2. เด็กชายวรเมธ  สุริด
3. เด็กหญิงสดารัตน์   ผามั่น
4. เด็กหญิงสุนิสา   ถึกไทย
5. เด็กหญิงเพชนรัตน์   พัฒนชาญสกุลชัย
 
1. นางสาวณัฐชยาพร  พิทักษ์โสธรสกุล
2. นางสาวตรีประดับ   คิดสุข
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิธิชา  ภู่เล็ก
2. เด็กหญิงผกากรอง  ทัพวิเศษ
 
1. นายวิระ  หาดขุนทด
2. นางสาวณัฐชยาพร  พิทักษ์โสธรสกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทรายหมอ
2. เด็กหญิงเกวริน  ด้วงทอง
 
1. นางสาวตรีประดับ  คิดสุข
2. นายวีระ  หาดขุนทด
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพันธการ  พร้อมจันทึก
2. เด็กชายวรวุฒิ  บุญแย้ม
 
1. นายณัชทรัพย์  จิราธิพัชร์
2. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนฑัต  คล้ายคูณ
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
 
28 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงคำภู
2. เด็กชายพิตินันท์  ชื่นคุ้ม
 
1. นางสาวสุทธิมนต์  อินทร์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีเนตรนภา  ประวัติวิไล
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  หาญณรงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  แสวงหา