สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เจริญผล
 
1. นางวัชรา  ท้วมละมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภาสกุล  จัทรศิริ
 
1. นางฉวี  คำเตือนใจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีเมือง
 
1. นางวัชรา  ท้วมละมูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรียา
2. เด็กหญิงภัฏชาภรณ์  หม่อมนวล
 
1. นางวัชรา  ท้วมละมูล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธชวรรณ  ชื่นชม
 
1. นางสาวสุพรรษา  อันทะมะโน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลิตสา  แสนทวีสุข
 
1. นางนภาพรณ์  ลิิ้มสุขศิริ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พาลี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ภูศรี
 
1. นางสาวเกษร  คุณสมบัติ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยอมล  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปินตา
3. เด็กชายญาตาวี  อ่ำเอี่ยม
4. เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ
5. เด็กหญิงธนาภา  เกิดปรางค์นพรัต
6. เด็กหญิงปัญญาพร  ทิพย์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงพรพิมล  ราชดา
8. เด็กหญิงพิชญพร  พิจาร
9. เด็กหญิงพิชญาภา  ดวงแสง
10. เด็กหญิงภควดี  บุญมาติด
 
1. นางนภาพรณ์  ลิิ้มสุขศิริ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใชยะ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  มาเอม
3. เด็กชายจุรณินท์  เงินยวง
4. เด็กหญิงญัฐชา  ไรโชติ
5. เด็กชายฐิติกร  ทิยาเวช
6. เด็กชายณัฐศศิ  ประกิจ
7. เด็กชายธนภัทร  ช่วยรัมย์
8. เด็กชายภูริภัทร  เนียรศิริ
9. เด็กหญิงเบญญาภา  พลทา
10. เด็กชายเรวัตร  พุธเพ่ง
 
1. นางสาวฑัณธิกา  เจริญสุข
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  มาเอม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุ่นหะวงค์
3. เด็กหญิงจุรณินท์  เงินยวง
4. เด็กชายฐิติกร  ทิยาเวช
5. เด็กหญิงทักษพร  ตุ้มประเสริฐ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  พ่วงเดช
7. เด็กหญิงธนัญญา  ใหม่จันดี
8. เด็กหญิงธิญาดา  วิเศษ
9. เด็กหญิงนารินทร์  เกตุสุวรรณ์
10. เด็กหญิงภัทรวนิษฐ์  ถาวร
11. เด็กหญิงรัตนนารี  ตันเฮง
12. เด็กหญิงสวรรยา  วิญญะสา
13. เด็กหญิงสุพนิดา  วิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวงษ์
 
1. นางฑัณธิกา  เจริญสุข
2. นางสาวกมลทิพย์  ใยสุ่น
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมประสงค์
 
1. นายฤทธิ์เกียรติ  ขวัญพงษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  เขียวขำ
2. เด็กหญิงไปรยา  บริบูรณ์พานิช
 
1. นางสาวปณิตสา  ถายะเดช
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายศุภกฤต  สารีคำ
2. เด็กชายเตชัส  ต้นปาน
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  กาตะขบ
2. เด็กชายภคพล  มณีวงษ์
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไผ่เจริญ
2. เด็กชายสพล  พาลพ่าย
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชัยนิรันดร์  กระแสร์เสียง
2. เด็กหญิงปัณณพร  เดชอุดม
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงทะเลทิพย์  อ่ำสุ่น
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ทิพย์วงค์
3. เด็กหญิงบุณทริกา  บุตรพรหม
4. เด็กหญิงปณิฏฐา  ลาวัลย์กูล
5. เด็กหญิงประดับดาว  อินทศรี
6. เด็กหญิงอังศุมาลี  รู้หลัก
 
1. นางสาวดาหวัน  เสียงเย็น
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 17 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อุทิศ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิรัชตานนท์
3. เด็กชายศุทธวีย์  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นางวิภา  นาคมา
2. นางสุภานัน  กลั่นดีมา