สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงภาสกุล  จัทรศิริ
 
1. นางฉวี  คำเตือนใจ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงธชวรรณ  ชื่นชม
 
1. นางสาวสุพรรษา  อันทะมะโน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พงษ์พาลี
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ภูศรี
 
1. นางสาวเกษร  คุณสมบัติ