สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีเมือง
 
1. นางวัชรา  ท้วมละมูล
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมประสงค์
 
1. นายฤทธิ์เกียรติ  ขวัญพงษ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายศุภกฤต  สารีคำ
2. เด็กชายเตชัส  ต้นปาน
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงทะเลทิพย์  อ่ำสุ่น
2. เด็กหญิงธนพรรณ  ทิพย์วงค์
3. เด็กหญิงบุณทริกา  บุตรพรหม
4. เด็กหญิงปณิฏฐา  ลาวัลย์กูล
5. เด็กหญิงประดับดาว  อินทศรี
6. เด็กหญิงอังศุมาลี  รู้หลัก
 
1. นางสาวดาหวัน  เสียงเย็น
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 17 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  อุทิศ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภิรัชตานนท์
3. เด็กชายศุทธวีย์  อินทร์สวัสดิ์
 
1. นางวิภา  นาคมา
2. นางสุภานัน  กลั่นดีมา