สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนจุฑาทิพย์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวีณา  เจริญผล
 
1. นางวัชรา  ท้วมละมูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรียา
2. เด็กหญิงภัฏชาภรณ์  หม่อมนวล
 
1. นางวัชรา  ท้วมละมูล
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กหญิงชลิตสา  แสนทวีสุข
 
1. นางนภาพรณ์  ลิิ้มสุขศิริ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยอมล  มะลิซ้อน
2. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ปินตา
3. เด็กชายญาตาวี  อ่ำเอี่ยม
4. เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ
5. เด็กหญิงธนาภา  เกิดปรางค์นพรัต
6. เด็กหญิงปัญญาพร  ทิพย์สุวรรณ์
7. เด็กหญิงพรพิมล  ราชดา
8. เด็กหญิงพิชญพร  พิจาร
9. เด็กหญิงพิชญาภา  ดวงแสง
10. เด็กหญิงภควดี  บุญมาติด
 
1. นางนภาพรณ์  ลิิ้มสุขศิริ
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ใชยะ
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  มาเอม
3. เด็กชายจุรณินท์  เงินยวง
4. เด็กหญิงญัฐชา  ไรโชติ
5. เด็กชายฐิติกร  ทิยาเวช
6. เด็กชายณัฐศศิ  ประกิจ
7. เด็กชายธนภัทร  ช่วยรัมย์
8. เด็กชายภูริภัทร  เนียรศิริ
9. เด็กหญิงเบญญาภา  พลทา
10. เด็กชายเรวัตร  พุธเพ่ง
 
1. นางสาวฑัณธิกา  เจริญสุข
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  มาเอม
2. เด็กหญิงกุลธิดา  อุ่นหะวงค์
3. เด็กหญิงจุรณินท์  เงินยวง
4. เด็กชายฐิติกร  ทิยาเวช
5. เด็กหญิงทักษพร  ตุ้มประเสริฐ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  พ่วงเดช
7. เด็กหญิงธนัญญา  ใหม่จันดี
8. เด็กหญิงธิญาดา  วิเศษ
9. เด็กหญิงนารินทร์  เกตุสุวรรณ์
10. เด็กหญิงภัทรวนิษฐ์  ถาวร
11. เด็กหญิงรัตนนารี  ตันเฮง
12. เด็กหญิงสวรรยา  วิญญะสา
13. เด็กหญิงสุพนิดา  วิเศษ
14. เด็กหญิงอรปรียา  ไชยวงษ์
 
1. นางฑัณธิกา  เจริญสุข
2. นางสาวกมลทิพย์  ใยสุ่น
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงเจริญ
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสุภาพร  วิเชียรพงษ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศรันย์พร  เขียวขำ
2. เด็กหญิงไปรยา  บริบูรณ์พานิช
 
1. นางสาวปณิตสา  ถายะเดช
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  กาตะขบ
2. เด็กชายภคพล  มณีวงษ์
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ไผ่เจริญ
2. เด็กชายสพล  พาลพ่าย
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กชายชัยนิรันดร์  กระแสร์เสียง
2. เด็กหญิงปัณณพร  เดชอุดม
 
1. นายวิหค  ชูเกียรติ
2. นางอารีย์วรรณ  วนิชธัญญาทรัพย์