สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรวี  สายบุตร
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิไล  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายพชร  สุดอารมย์
2. เด็กหญิงวริศรา  โสภารัตน์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่คู
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
2. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 50.6 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  อุ่นติ้ว
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  บุญรอด
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ขวัญทอง
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
2. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายธิรศักดิ์  คำประเวช
2. เด็กชายอาณัฐ  สมการ
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
2. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไพพงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  มะหานาม
3. เด็กหญิงอรปรียา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาววีระนันท์  ภวภูตานนท์
2. นางเมตตา  อุ้มพิมาย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรัสน์  เอกจันทรี
2. เด็กหญิงธัญพร  บุญรอด
 
1. นางสาวกาญจณา  ครองจริง
2. นางสาวพรชนก  มโนเจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันทพงค์  บุญแต่ง
 
1. นางสาวกาญจณา  ครองจริง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจณา  ครองจริง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กชายภูวเนตร  เพียรสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  บริสุทธิ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 50.9 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงนันทนา  ลีลาศ
 
1. นางเมตตา  อุ้มพิมาย
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.21 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วคำ
 
1. นางเมตตา  อุ้มพิมาย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดิ้นทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเจริญ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงนันทาวดี  เกษตรศิลป์
2. เด็กหญิงปภัสรา  บุญปกครอง
 
1. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
2. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอริสรา  ขันดี
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  อุปชิน
2. เด็กหญิงปลายตะวัน  ด่านดอน
3. เด็กหญิงมนทิดา  ฉายแสง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิผล
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิพันธ์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวพรชนก  มโนเจริญ
2. นายวีรศักดิ์  ชูกระจ่าง
3. นางสาวปณิตา  กุลไชย
 
17 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งมณี  แทกระโทก
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอัญมณี  ที่รัก
 
1. นายวีรศักดิ์  ชูกระจ่าง
2. นายวิเชียร  ซ่อนกลิ่น
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  บังคุณ
3. เด็กชายวีรชิต  วงศ์พรม
 
1. นายวีรศักดิ์  ชูกระจ่าง
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กหญิงภัทรปภา  วงษ์น้อย
3. เด็กชายศรัณยู  สุทธิธรรม
 
1. นางไพลิน  ดิษฐ์กระจันทร์
2. นางสาวปณิตา  กุลไชย
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  งอกงาม
2. เด็กชายพิชาภพ  สุ่มส่า
3. เด็กชายมานะ  มนุษย์
 
1. นางยุพิน  พันพะมา
2. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพล  ใจทอง
 
1. นางสาวพรชนก  มโนเจริญ
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีรัมย์
2. เด็กชายอิทธิพล  พรหมเลิศ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  จันทนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา