สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงอรวี  สายบุตร
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายพชร  สุดอารมย์
2. เด็กหญิงวริศรา  โสภารัตน์
3. เด็กหญิงวิลาสินี  แซ่คู
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
2. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กชายธิรศักดิ์  คำประเวช
2. เด็กชายอาณัฐ  สมการ
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
2. นางสาวสุวิมล  ทองแก้ว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันทพงค์  บุญแต่ง
 
1. นางสาวกาญจณา  ครองจริง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนกนันท์  สุวรรณ
 
1. นางสาวกาญจณา  ครองจริง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.21 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอนัญพร  แก้วคำ
 
1. นางเมตตา  อุ้มพิมาย
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 68.25 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงนิตยา  อุปชิน
2. เด็กหญิงปลายตะวัน  ด่านดอน
3. เด็กหญิงมนทิดา  ฉายแสง
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิผล
5. เด็กหญิงสุทธิดา  สิทธิพันธ์
6. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวพรชนก  มโนเจริญ
2. นายวีรศักดิ์  ชูกระจ่าง
3. นางสาวปณิตา  กุลไชย
 
8 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิ่งมณี  แทกระโทก
2. เด็กหญิงพัชรี  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอัญมณี  ที่รัก
 
1. นายวีรศักดิ์  ชูกระจ่าง
2. นายวิเชียร  ซ่อนกลิ่น
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  งอกงาม
2. เด็กชายพิชาภพ  สุ่มส่า
3. เด็กชายมานะ  มนุษย์
 
1. นางยุพิน  พันพะมา
2. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว