สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิไล  ศรีเมือง
 
1. นางสาวกัญจนพร  ผลวาวแวว
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ไพพงษ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  มะหานาม
3. เด็กหญิงอรปรียา  เกตุขุนทด
 
1. นางสาววีระนันท์  ภวภูตานนท์
2. นางเมตตา  อุ้มพิมาย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ดิ้นทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ชูเจริญ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงนันทาวดี  เกษตรศิลป์
2. เด็กหญิงปภัสรา  บุญปกครอง
 
1. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
2. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร