สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองยายสร้อย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรัสน์  เอกจันทรี
2. เด็กหญิงธัญพร  บุญรอด
 
1. นางสาวกาญจณา  ครองจริง
2. นางสาวพรชนก  มโนเจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง 7 1. เด็กชายภูวเนตร  เพียรสันเทียะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพันธ์ศักดิ์  บริสุทธิ์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงอริสรา  ขันดี
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางสาวพานทอง  กระจะชาติ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขันทอง
2. เด็กหญิงธันยพร  บังคุณ
3. เด็กชายวีรชิต  วงศ์พรม
 
1. นายวีรศักดิ์  ชูกระจ่าง
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์  บุญรอด
2. เด็กหญิงภัทรปภา  วงษ์น้อย
3. เด็กชายศรัณยู  สุทธิธรรม
 
1. นางไพลิน  ดิษฐ์กระจันทร์
2. นางสาวปณิตา  กุลไชย
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายสิทธิพล  ใจทอง
 
1. นางสาวพรชนก  มโนเจริญ
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีรัมย์
2. เด็กชายอิทธิพล  พรหมเลิศ
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  กลสรร
2. เด็กชายวิสุทธิวัฒน์  จันทนัน
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงเพชร
2. นางยุพิน  พันพะมา