สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงกัลญา  สุภาวะหา
 
1. นางนุศรา  ทองสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พันธ์พูล
 
1. นางสาวพัชรมัย  พระพิมล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณริน    สิทธิธนาสุทธิ์
 
1. นางเกษร  แจ่มใส
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศิลาเฮ้า
 
1. นางเกษร  แจ่มใส
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เสมอบุตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิฉายะโรจน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์งาม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิฉายะโรจน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีสา
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ขุมขำ
3. เด็กหญิงวาสิตา  คชคีรี
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  รุพันธ์
5. เด็กหญิงอนัญพร  ศรีเชียงสา
 
1. นายพรศักดิ์  อินทนิล
2. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายทวีเดช  สุภาวะหา
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  ผะการัตน์
 
1. นางพรพิมล  โชติโก
2. นางสาวสิรกมล  ศรีมุณี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แรมสว่าง
2. เด็กชายภัทรพันธ์  เดชเดิม
 
1. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
2. นายพรศักดิ์  อินทนิล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคณพัฒน์  รัมพณีนิล
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุภาวะหา
 
1. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
2. นายพรศักดิ์  อินทนิล
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงนฤมล  วงษ์มณี
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองแก้ว
 
1. นางสาวศรีรัตน์  ตุ้มพันธุ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนารีประภัทร  เข็มจรูญ
 
1. นางธนัชชา  นาแพง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นารี
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นารี
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา  สุภาวะหา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรังประโคน
3. เด็กชายธนากรณ์  เอี่ยมจรูญ
4. เด็กชายประชานาถ  ฟ่งชัยเจริญ
5. เด็กหญิงปัญญาพร  ถาวร
6. เด็กชายอดิเทพ  ประสายกา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
2. นายชัชวาล  แสงทอง
3. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ศรีทุนา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอารดา  รักซ้อน
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุรศัพท์
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ถาวร
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
2. เด็กชายสมปอง  เจริญเวช
 
1. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
2. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สมเพชร
2. เด็กชายอาทิตย์  พึ่งจินดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายภาณุพงศ์  คำวิชัย
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กุลากูล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เครื่องทิพย์
2. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
25 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ขุมขำ
2. เด็กหญิงสมิตา  จาบกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พัทนา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชาวเวียง
2. นางบัวหลวง  บุตรทอง
 
27 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงรินรดี  บุญสันทรีย์
2. เด็กหญิงวยุรี  ตินะน้อย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นหมาย
 
1. นางชุติมณฑ์  ราญรอน
2. นางสาวสุภาพร  แปนวงค์