สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กชายทวีเดช  สุภาวะหา
2. เด็กหญิงรุ่งลดา  ผะการัตน์
 
1. นางพรพิมล  โชติโก
2. นางสาวสิรกมล  ศรีมุณี
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายพงษ์สกร  บริบูรณ์
2. เด็กชายสมปอง  เจริญเวช
 
1. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
2. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงหยาดทิพย์  สมเพชร
2. เด็กชายอาทิตย์  พึ่งจินดา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายภาณุพงศ์  คำวิชัย
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เครื่องทิพย์
2. เด็กชายพงศกร  สระแก้ว
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์