สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  เสมอบุตร
 
1. นางสาวสุดารัตน์  วิฉายะโรจน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ดีสา
2. เด็กหญิงพลอยมณี  ขุมขำ
3. เด็กหญิงวาสิตา  คชคีรี
4. เด็กหญิงศุภรัตน์  รุพันธ์
5. เด็กหญิงอนัญพร  ศรีเชียงสา
 
1. นายพรศักดิ์  อินทนิล
2. นางสาวชไมพร  ศิริวรรณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงนารีประภัทร  เข็มจรูญ
 
1. นางธนัชชา  นาแพง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นารี
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นารี
 
1. นายชัชวาล  แสงทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัลญา  สุภาวะหา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปรังประโคน
3. เด็กชายธนากรณ์  เอี่ยมจรูญ
4. เด็กชายประชานาถ  ฟ่งชัยเจริญ
5. เด็กหญิงปัญญาพร  ถาวร
6. เด็กชายอดิเทพ  ประสายกา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
2. นายชัชวาล  แสงทอง
3. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตตรา  ศรีทุนา
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัชชา  สุรศัพท์
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ถาวร
 
1. นายณัฐพงษ์  พรมเหมา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
2. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  กุลากูล
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายอภิชาติ  อยู่จุ้ย
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นางสาวพิมพ์พิษา  วิบุลศิลป์
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิมมี่  ลายเทื่อน
2. เด็กชายจิรายุทธ  พานิช
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ช่วงจั่น
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  เจริญสิทธิชัย
2. นายวิทยา  เปี่ยมเต็ม
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงนพวรรณ  ขุมขำ
2. เด็กหญิงสมิตา  จาบกุล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พัทนา
 
1. นางเพ็ญจันทร์  ชาวเวียง
2. นางบัวหลวง  บุตรทอง
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงรินรดี  บุญสันทรีย์
2. เด็กหญิงวยุรี  ตินะน้อย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  มั่นหมาย
 
1. นางชุติมณฑ์  ราญรอน
2. นางสาวสุภาพร  แปนวงค์