สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  แสงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  บุญรอดสำราญ
 
1. นายพัชรพล  เชิดพงษ์
2. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 1. เด็กชายไตรภพ  เบญจาทิกุล
 
1. นายพัชรพล  เชิดพงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัณห์  วิเศษกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเพ็ชร
3. เด็กชายธนวินท์  ศุภกูล
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นางพัฒน์รดี  สมพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สรวมศิริ
2. เด็กชายเทวกฤต  มะอาจเลิศ
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.8 เงิน 14 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ปานขวัญ
2. เด็กหญิงรวีจินต์พรรษา  ช้างภู่
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นางไสลทิพย์  วชิรพันธุ์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้องทับทัย
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ปิ่นโพธิ์
4. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีปลั่ง
5. เด็กหญิงพลอย  ผลทับทิม
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรัตนาพร  ประกอบกิจ
8. เด็กหญิงวรัญตรี  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวิญัญญา  บุญช่วยรักษา
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีโนนยาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
2. นางสาวอัมพิกา  สิริพรม
3. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 73 เงิน 11 1. เด็กชายโกฎล  อริยะ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงจินตนา  ช่วงจันทร์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอย  ผลทับทิม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอทิตยา  ต่ำกลาง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เนียมพัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมการ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสศร  ฤาเดช
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตันเต็ง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุนิสา  อร่ามศรี
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  นนทการ
2. เด็กชายพงษ์รพี  ศรีมาลา
3. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ประกายแก้ว
 
1. นายพงศกร  สำราญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  งามสง่า
 
1. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สุดเสน่หา
2. เด็กชายเจษฎายุทธ  ราชบุญ
 
1. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
2. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญช่วยรักษา
2. เด็กชายบัณฑิต  สิทธิ
3. เด็กชายพิเชฐ  บุญธรรม
4. เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้ววัง
5. เด็กชายรชานนท์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายอดิเทพ  อัตโต
 
1. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
2. นายพัชรพล  เชิดพงษ์
3. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีภักดิ์
2. เด็กหญิงวงเดือน  ชันษา
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
2. นางสาวภรณ์ประภา  วิลานัน