สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดอ่าวช้างไล่ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมสัณห์  วิเศษกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีเพ็ชร
3. เด็กชายธนวินท์  ศุภกูล
 
1. นายพงศกร  สำราญ
2. นางพัฒน์รดี  สมพร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์   แซ่ลิ้ม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ป้องทับทัย
3. เด็กหญิงณัฐวรา  ปิ่นโพธิ์
4. เด็กหญิงนภัสกร  ศรีปลั่ง
5. เด็กหญิงพลอย  ผลทับทิม
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงรัตนาพร  ประกอบกิจ
8. เด็กหญิงวรัญตรี  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงวิญัญญา  บุญช่วยรักษา
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  สีโนนยาง
 
1. นายเทอดศักดิ์  ทองกล่ำ
2. นางสาวอัมพิกา  สิริพรม
3. นางสาวหทัยชนก  สุณาวงค์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เนียมพัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  พรมการ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภัสศร  ฤาเดช
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ตันเต็ง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศธร  นนทการ
2. เด็กชายพงษ์รพี  ศรีมาลา
3. เด็กชายอภิรักษ์  แก้วเหลี่ยม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  โสมพันธ์
2. นางสายหยุด  วงค์หิรัญ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  ประกายแก้ว
 
1. นายพงศกร  สำราญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิสรา  งามสง่า
 
1. นางเมทินี  ทองจันทรา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีภักดิ์
2. เด็กหญิงวงเดือน  ชันษา
 
1. นางพัฒน์รดี  สมพร
2. นางสาวภรณ์ประภา  วิลานัน