สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณปภา  พลศรี
 
1. นางสาวแววดาว  ทับลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเกตศรินทร์  คำริยา
 
1. นางสาววรรณภรณ์  ดาษดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญศรี
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  มะลิศรี
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุภสอน
2. เด็กหญิงธีราภรณ์  สร้อยทอง
3. เด็กหญิงหยาดทิพย์  บุญลา
 
1. นางสาวนุสรา  ทองอินทร์
2. นายพงษ์ศักดิ์  ดอนผา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิตยา  สังกฤษ
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  บุญเกิด
3. เด็กหญิงใบเตย  มีรส
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอนผา
2. นางสาวนุสรา  ทองอินทร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.06 ทองแดง 7 1. เด็กชายชิณเทพ  อุตมะ
2. เด็กชายศิวพงษ์  สำรวมจิตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ดอนผา
2. นางสาวนุสรา  ทองอินทร์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรณา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงชลดา  นาคพุ่ม
3. เด็กหญิงบุษกร  ขมขำ
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ศรีงามขำ
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
2. นางสาวนิภา  หมอกเจริญ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  สีมาคูณ
 
1. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุภสอน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาไทสงค์
3. เด็กหญิงมนทกานต์  อ่อนเอน
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
11 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบท  ผิวพรรณ
2. เด็กชายรักษิต  โกสัสโพธิ์
3. เด็กชายเอกราช  ทองไพจิตร์
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์สุรินทร์