สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนห้วยตะปอก สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณปภา  พลศรี
 
1. นางสาวแววดาว  ทับลา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฑิมพิกา  มะลิศรี
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรณา  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงชลดา  นาคพุ่ม
3. เด็กหญิงบุษกร  ขมขำ
4. เด็กหญิงมนต์นภา  ศรีงามขำ
5. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แก้วคำ
 
1. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
2. นางสาวนิภา  หมอกเจริญ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสา  สีมาคูณ
 
1. นางสาวกาญจนา  นามพิชัย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศุภสอน
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทาไทสงค์
3. เด็กหญิงมนทกานต์  อ่อนเอน
 
1. นางสาวพิมพ์รำไพ  พิศเพ็ง
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนฤเบท  ผิวพรรณ
2. เด็กชายรักษิต  โกสัสโพธิ์
3. เด็กชายเอกราช  ทองไพจิตร์
 
1. นายบัณฑิต  วงศ์สุรินทร์