สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิตติธาร   น่วมพิพัฒน์
 
1. นางอำไพ  คำศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศริญญา   เสน่หา
 
1. นางอำไพ  คำศิริ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรชนก   งามศิริ
2. เด็กหญิงอมรรัตน์   ดวงเจริญ
 
1. นางอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางวาสนา  พุ่มนิคม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธัญชนก   สงสวัสดิ์
 
1. นางนาตยา  เนตรสาคร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องภพ   เกตุกัปตัน
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงอัญชลี   อิทธิยาภรณ์
 
1. นางยุพิน  สรรพคุณ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกมล   งามศิริ
2. เด็กหญิงญาณิสรา  ภาษิต
3. เด็กหญิงศริญญา  เสน่หา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายนคเรศ   อึ้งเส็ง
2. เด็กหญิงศศิธร   จันทร์นอก
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางสาวกัญญา  เพ็ชรนอก
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฏฐวรินท์   ศรีกุฎี
2. เด็กหญิงอโนชา  วรรณศิริ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภคพร   พรหมเจริญ
2. เด็กหญิงอโนชา   วรรณศิริ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายธนกร   คินันท์
2. เด็กชายธนภัทร   อินทรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศริญญา  เสน่หา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
12 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณิสา   ยิ้มเนียม
2. เด็กชายธนวัตน์   โพธิ์สูงเนิน
3. เด็กหญิงธารารัตน์   ชัยวงศ์
 
1. นางสาวกัญญา  เพ็ชรนอก
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
13 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 82 ทอง 10 1. เด็กชายจิรชัย   สุขมะ
2. เด็กหญิงจิราพัชร   พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธารวิมล   เขตรเขื่อน
 
1. นางเดือนเพ็ญ  ชื่นนอก
2. นางสาวปารีณา  คงประสิทธิ์