สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิตติธาร   น่วมพิพัฒน์
 
1. นางอำไพ  คำศิริ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 16 1. เด็กหญิงอัญชลี   อิทธิยาภรณ์
 
1. นางยุพิน  สรรพคุณ
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายนคเรศ   อึ้งเส็ง
2. เด็กหญิงศศิธร   จันทร์นอก
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางสาวกัญญา  เพ็ชรนอก
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงณัฏฐวรินท์   ศรีกุฎี
2. เด็กหญิงอโนชา  วรรณศิริ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภคพร   พรหมเจริญ
2. เด็กหญิงอโนชา   วรรณศิริ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
2. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กชายธนกร   คินันท์
2. เด็กชายธนภัทร   อินทรสวัสดิ์
3. เด็กหญิงศริญญา  เสน่หา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ยวงสุวรรณ
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม
 
7 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 71.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงญาณิสา   ยิ้มเนียม
2. เด็กชายธนวัตน์   โพธิ์สูงเนิน
3. เด็กหญิงธารารัตน์   ชัยวงศ์
 
1. นางสาวกัญญา  เพ็ชรนอก
2. นางสาวพรเพ็ญ  ศรีเกษม