สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณคีรี สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกำไล  สายดี
 
1. นางสาวบุษยา  พงศาวลีเบญจกุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.8 ทอง 10 1. เด็กชายวีรภัทร  คล่องดี
 
1. นางสุพรรณี  เนาวภาส
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกวลิน  อินทนนท์
 
1. นางสุพรรณี  เนาวภาส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนพร  วรวิสันต์
2. เด็กหญิงภัชลิดา  ไชยยายงค์
 
1. นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่งกมล
2. นางสาวยุพิน  นนทกาล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทินมณี  นพศิริ
2. เด็กหญิงสุฐิตา  ทองอ้ม
 
1. นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่งกมล
2. นางสาวยุพิน  นนทกาล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกำไล  สายดี
 
1. นายชูชาติ   นานอก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงเปมิกา  สนธิ
 
1. นางสาวภารดี  ชนะชัยรุ่งกมล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงเปมิกา  สนธิ
 
1. นางสาวยุพิน  นนทกาล
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ทองบุตร
2. เด็กหญิงผกามาศ  ศรีทัศน์
 
1. นางสาวนทณัฐ  นานอก
2. นายชูชาติ   นานอก
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ปานนพภา
2. เด็กหญิงชมภูนุช  สนธิ
 
1. นางสาวนทณัฐ  นานอก
2. นายชูชาติ   นานอก
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ภูมิลา
2. เด็กหญิงปาณิศา  ทองแดง
3. เด็กหญิงรินรดา  บุญปัญญาพร
 
1. นางสาวณัฏฐ์พัชร์  ลายประดิษฐ์
2. นางสาวทิพานัน  พิมพ์สารี