สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรสุดา   ศรีวันทา
 
1. นางสาววรรณิฐา   จันทป
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภควัต  อนุเมธางกูร
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง   ทานิสุทธิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  บานเย็น
2. เด็กชายเจนณรงค์   น่วมอิ่ม
 
1. นายวิษรุด   ทุมสิงห์
2. นางสาวขวัญยืน   ทองพูล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  ไทยเจริญ
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พฤฒิเศรษฐ์
3. เด็กหญิงจรรยพร  ทองอังกฤษ
4. เด็กหญิงนวรัตน์   ไพลมี
5. เด็กหญิงสุธีธิดา   บรรเทา
 
1. นายโกมล   แก่นแก้ว
2. นายพีระพัฒน์  นพรัตน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   สอดทรัพย์
2. เด็กชายกรวิชญ์   นนท์ตุลา
3. เด็กหญิงขวัญชนก   รอดแก้ว
4. เด็กหญิงจตุรพร   เนตรโรจน์
5. เด็กหญิงฉัตรชนก  แจ้งสว่าง
6. เด็กหญิงชนาภา   ยอดสีทอง
7. เด็กหญิงณัฏฐ์ทิตา   ชัยศิรินทร์
8. เด็กชายธนทัต  อรุณเจริญ
9. เด็กชายนิติภัทร   เหิมทะยาน
10. เด็กหญิงปราณปรียา  มณีวรรณ
11. เด็กชายปริทัศน์   พูลพิมมะ
12. เด็กหญิงปัญจมาภรณ์  วิลัยพัฒน์
13. เด็กชายปิยบุตร  ศิริบรรพต
14. เด็กหญิงปิยรัตน์   ที่พึ่ง
15. เด็กหญิงภาวินี   อิ่มอุไร
16. เด็กหญิงลัทธพรรณ   รัตนสิทธิ์
17. เด็กชายวัชรากรณ์   ฉุนตู
18. เด็กหญิงสกลสุภา   กล้าหาญ
19. เด็กชายสมคิด   ทาญาติ
20. เด็กหญิงอารดา   จำปาศรี
 
1. นายโกมล   แก่นแก้ว
2. นายพีระพัฒน์   นพรัตน์
3. นายพิบูลย์   โปตะวนิช
4. นางสาววรรณิฐา  จันทป
5. นางสาวนะจิตร   จรพิภพ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง 5 1. เด็กชายณภัทร   ยวนชื่น
2. เด็กชายศุภกร   พลหมั่น
3. เด็กชายเวชพิสิฐ   ติดชัย
 
1. นายอดิศักดิ์   โสวัณณะ
2. นางวันทนา   โสวัณณะ
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วคำ
2. เด็กชายธนากร  ทันสมัย
3. เด็กชายรณกร  อินทร์สม
 
1. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
2. นางสาวกนกกาญจน์   พัฒนบุญศิริ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปภังกร  วิลัยพันธ์
2. เด็กชายวรเชษฐ์  ตะเภาทอง
3. เด็กชายวีรพงษ์  ทิพย์น้อย
 
1. นางสาววัลภา  ยงพฤกษา
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์