สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกิตติกร  รัตนโสภา
2. เด็กชายชัยพร  ตันเงิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอมบุญดิษ
4. เด็กชายธัญวรัตน์  แสวงแก้ว
5. เด็กชายธีร์ปวิทย์  นิมิตรัมย์
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นางสาวสุภาพร  สุวทิตย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กชายชยพล  โอสถานนท์
2. เด็กชายวีรภัทร  มิตรโกสุม
3. เด็กหญิงสโรชา  ฝาเฟี้ยม
4. เด็กหญิงอรพิน  นะวัน
5. เด็กหญิงอริสา  โพธิ์งาม
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นางสาวอัญชุลี  เพื่อนงาม
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงทักษิณา  อยู่ประเสริฐ
2. เด็กหญิงมนต์นภา  เข็มทอง
3. เด็กหญิงอภิญญา  เข็มทอง
 
1. นางสาวอักษรศรี  บุญสรวง
2. นายเสกสรรค์  ไสยศรีจันทร์