สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระบกเตี้ย สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิระณัฐ  ดอนมอญ
2. เด็กหญิงสาริณี  เอมบัญดิษ
 
1. นางสาวอักษรศรี  บุญสรวง
2. นางสาววารุณี  ซากุล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุติภาส  แคนคอง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอมบัญดิช
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงศุภรัสมิ์  ปัญญามูล
5. เด็กหญิงสุภาพร  แซ่เล้า
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นางสาวอัญชุลี  เพื่อนงาม
 
3 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  โฉมศรี
2. เด็กหญิงลลิตา  ปัญญาใหม่
3. เด็กหญิงสุพัตรา  แซ่เล้า
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัลยกร  พรหมจารี
2. เด็กชายนครินทร์  ทองเลิศ
3. เด็กชายรัฐติพงษ์  ทำขุนทด
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นายวุฒิพงษ์  คำมะณี
 
5 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  วัฒนา
2. เด็กหญิงมนทกานต์  วงค์ขำ
3. เด็กหญิงอรอุมา  มาลัย
 
1. นางบุษยพรรณ  คนใจบุญ
2. นายจิราวุฒิ  บัวพรมมา
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทรกำเนิด
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  วงค์คำภู
3. เด็กชายรพีภัทร  ยะทาน
 
1. นายจิราวุฒิ  บัวพรหมมา
2. นางสาววารุณี  ซากุล