สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนิดาวรรณ  สำรวมจิต
2. เด็กชายอังศุธร  อุดม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท  ยิ่งชนะ
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธนกฤต  อินเจริญ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  น้ำทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 18 1. เด็กชายกัณตภณ  ใสสัง
2. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมวิลัย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
2. นายสมคิด  สมดี