สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสียัดพัฒนา สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  เข็มมลฑา
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ตอศรี
3. เด็กหญิงสุปราณี   เข็มมลฑา
 
1. นายสมคิด  สมดี
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชนุษ  เกษี
2. เด็กหญิงชุติมา  หนูอ้น
3. เด็กหญิงสุปราณี  เข็มมลฑา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
2. นายสมคิด  สมดี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีชาเนตร
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงชาติ
3. เด็กหญิงศิริรฐา  ขนวน
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติยา  สว่างแลง
2. เด็กหญิงณิชารีย์  ปูตะเลศ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กิรัมย์
4. เด็กหญิงวิมลภัทร  แสนวงค์
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อินทนา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
2. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์รอด
2. เด็กหญิงชุติมา  หนูอ้น
3. เด็กหญิงรณกร  หมื่นพรม
4. เด็กหญิงวิภารัตน์  กัญญาโพธิ์
5. เด็กหญิงสุปราณี  เข็มมลฑา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
2. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พงศ์ษา
2. เด็กหญิงจันทมณี  พงษ์แพทย์
3. เด็กชายณัฐกรณ์  เมืองแก้ว
4. เด็กหญิงบุญยานุช  บุญมาก
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  อุดร
6. เด็กหญิงรินรดา  โสมทอง
7. เด็กชายสรณ์สิริ  กำพุดเชื้อ
8. เด็กหญิงอธิชา  คำสิงห์
9. เด็กหญิงอารียา  ยั่งยืน
10. เด็กหญิงแพรวรุ่ง  เอื้อนไธสง
 
1. นายประพันธ์  แสนจันทร์
2. นางวิรัลยุพา  พรมโสภา
3. นางจันทิมา  มุลาลินน์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงค์
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  บัวผัน
 
1. นางจันทิมา  มุลาลินน์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  บัวผัน
3. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวฉะอ้อน
5. เด็กชายภูริภัทร  พาธุระ
6. เด็กชายรวิโรจน์  หาญดี
7. เด็กชายวันเฉลิม  อุดร
8. เด็กหญิงวิภารัตน์  กัญญาโพธิ์
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นายสมคิด  สมดี
3. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
4. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พิเนตร
2. เด็กชายกัณตภณ  ใสสัง
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แฉล้มล้ำ
4. เด็กชายจักรวุฒิ  แหวนประประดับ
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เมืองแก้ว
6. เด็กหญิงชนัญชิดา  จงกล
7. เด็กชายชนินทร์  อินทนา
8. เด็กชายชัชพิสิฐ  ปราสาททอง
9. เด็กชายชินวัตร  หงษ์หิรัญ
10. เด็กหญิงดุจดาว  ศรีชาเนตร
11. เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  อินทร์วงค์
12. เด็กชายธนพล  ขันขาว
13. เด็กชายธีรวัฒน์  แขกน้อย
14. เด็กหญิงนรินธร  ธรรมประโคน
15. เด็กหญิงนิดาวรรณ  สำรวมจิต
16. เด็กหญิงปภาวรินท์  บัวผัน
17. เด็กชายปรัชญากร  ประเสริฐ
18. เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ใจเอื้อ
19. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
20. เด็กชายปรีชา  เอื้อนไธสง
21. เด็กชายปัญญวัฒน์   เข็มมลฑา
22. เด็กหญิงปานรวี  แพงศรีชา
23. เด็กหญิงพรไพลิน  อินธิวงค์
24. เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวฉะอ้อน
25. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุคนธ์ทรัพย์
26. เด็กชายภัทรพงค์  อนันต์ทวีสุข
27. เด็กชายภูริภัทร  พาธุระ
28. เด็กหญิงรณกร  หมื่นพรม
29. เด็กชายรวิโรจน์  หาญดี
30. เด็กหญิงลีลาวดี  ใจหาญ
31. เด็กชายวันเฉลิม  อุดร
32. เด็กหญิงวิภารัตน์  กัญญาโพธิ์
33. เด็กหญิงวิมลสิริ  สิงชาติ
34. เด็กหญิงศิริรฐา  ขนวน
35. เด็กชายศิวกร  สาระวัน
36. เด็กชายสรยุทธ  สอนคำหาญ
37. เด็กชายสุวินัย  สอนคำหาญ
38. เด็กชายอังศุธร  อุดม
39. เด็กหญิงเขมิกา  กะลำพัก
40. เด็กหญิงแพรวพรรณ  หอมวิลัย
 
1. นายสุวัฒน์  นนตานอก
2. นายสมคิด  สมดี
3. นางสาวพัชรินทร์  คะเสนา
4. นางสาวพรรณภา  โตใหญ่
5. ว่าที่ร้อยตรีฐปนนท  ยิ่งชนะ
6. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายตะวัน  รัตนแก้ว
2. เด็กชายธนิษฐ์  แหลมทองหลาง
3. เด็กชายอนณ  ฤทธิรณสกุล
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นายประพันธ์  แสนจันทร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90.31 ทอง 4 1. เด็กชายปรีชา  เอื้อนไธสง
2. เด็กชายศิวกร  สาระวัน
3. เด็กชายสรยุทธ  สอนคำหาญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ประชุมคุณ
2. นางวิรัลยุพา  พรมโสภา