สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กหญิงรตินันท์  สุขไทย
 
1. นางสาวอภิรดี   บุญเผือก
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  เกตุมา
2. เด็กชายสิรพัฒน์  พึ่งรัตนา
 
1. นางสาวสุชีรา  ตะเภาทอง
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ผามูล
2. เด็กชายธนโชติ  ยุตติธรรม
3. เด็กชายนภัทร  พระไตรยะ
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. นางสาวอภิรดี  บุญเผือก
 
4 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.8 เงิน 10 1. เด็กหญิงฐิติญา  พิชัยศักดิ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  สื่อสุวรรณ
3. เด็กหญิงรัฐนันท์  สุขไทย
 
1. นางสาวขวัญใจ  เฉลียวกิจ
2. นางสาวอภิรดี  บุญเผือก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 78.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  อรุโณทยากร
2. เด็กหญิงละอองดาว  เกตุมา
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สวนเลิศ
 
1. นางสุนันทา  โกธา
2. นางสาวรัตนา  ชุณหพันธ์