สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามร่ม สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงสุพลักษณ์  สอนเจริญ
 
1. นางสาวชนานันท์  ยวงเดชกล้า
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองธานี
2. เด็กหญิงสุพลักษณ์  สอนเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีประสิิทธิ์
 
1. นางสาวนิตยา  เกตแก้วเจริญ
2. นางสาวกนกพร  สมบัติวงศ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  สาแฉล้ม
 
1. นางสาวขวัญใจ  เฉลียวกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ธารไชย
2. เด็กชายสิทธิพร  ยุทธการ
 
1. นางสาวสุชีรา  ตะเภาทอง
2. นางสาวทัศนีย์  จั่นทอง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 80.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงวริศรา  ธารไชย
 
1. นางสุนันทา  โกธา
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรชนพน  เกษมสุขสันต์
2. เด็กชายธรรมธร  อรุโณทยากร
3. เด็กหญิงพัชรี  เกตุมา
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิพร  ชัยนอก
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เสือเอี่ยม
2. เด็กหญิงตรีรัตน์  จิรดำรงกุล
3. เด็กหญิงธัญชนก  กองกมล
 
1. นางสุนันทา  โกธา
2. นางสาวรัตนา  ชุณหพันธ์