สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประจุทรัพย์
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ปราดเปรื่อง
2. เด็กหญิงณัฎฐา  ศิริมงคล
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่สวัสดิ์
 
1. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
2. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  เมืองนาม
2. เด็กหญิงสริดา  เทียมสิงห์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ภูมิเจริญ
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
2. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพย์อนงค์  ทองดี
2. เด็กหญิงรณิตตา  พันธ์จันทร์
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
2. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายฐานพัฒน์  บุษยทริกากรณ์
 
1. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวริศรา  ดวงสมร
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชา  จำปางาม
2. เด็กหญิงอชิรญา  พรมปรุ
 
1. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
2. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 32 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงธนพร  นัตสาสงค์
 
1. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนาพร  ทรงจิตร
2. เด็กหญิงธัญสินี  แกนไธสง
3. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวธิติกา   ณ วารี
2. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงนริศรา  บรรดิษฐ
2. เด็กหญิงวาสนา  องค์อินทร์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  มากบุญ
 
1. นางสาวธิติกา  ณ วารี
2. นางสาวปรมาภรณ์  อ่อนนุ่ม
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายกฤษณธร  บุญส่ง
2. เด็กชายกิตติพงค์  กรุงศรี
3. เด็กชายภิญโญ  ยืนยาว
 
1. นางสาวธิติกา  ณ วารี
2. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดวงสมร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ธิบุญมี
3. เด็กหญิงรัตติการ  จันทร์สมุทร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บรรดิษฐ
5. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ทุนสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
2. นางสายพิน  ศิริวัฒนวิบูลย์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์ทองหอม
2. เด็กหญิงลลิดา  นาคะสถิตย์
3. เด็กหญิงศิรดา  ลีเส็ง
4. เด็กหญิงศิริกานต์  ดีพาชู
5. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสายพิน  ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินมะณี
2. เด็กหญิงนภาพร  พันจันทร์
3. เด็กหญิงปารวี  พัสดุ
4. เด็กหญิงวรุณรดี  ทองวิจิตร
5. เด็กหญิงวิภาวดี  มากอินทร์
 
1. นางสายพิน  ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายธเนศ  จันทรสมุทร
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ทองระอา
 
1. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
2. นายรัชพล  บุญเจริญธรรม
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  ไขรัมย์
2. เด็กหญิงอักษร  หาผล
 
1. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
2. นายรัชพล  บุญเจริญธรรม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ขวัญทอง
2. เด็กหญิงจันทิมา  วิจิตรพงษ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีทองสุข
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ผำไชย
5. เด็กหญิงวรินทร  โฉมศรี
6. เด็กหญิงวิสสุตรา   อินทองหล้า
7. เด็กหญิงศดานันท์  วงษา
8. เด็กหญิงศิรินันท์  พุ่มพวง
9. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกิดสุข
10. เด็กหญิงอรัญญา  ม่วงภูเขียว
 
1. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
2. นายรัชพล  บุญเจริญธรรม
3. นางสาวนันท์นภัส  คำขะ
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจารุนิภา  อินมะณี
2. เด็กหญิงธิริศรา  พรมเลิศ
3. เด็กหญิงนริศรา  เพ็ชรจรูญ
4. เด็กหญิงพรรณกร  โรนุต
5. เด็กหญิงพัชรมัย  แย้มทอง
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  อยู่สวัสดิ์
7. เด็กหญิงวราภรณ์  พักเรือนดี
8. เด็กหญิงสายฝน  บ้วนนอก
9. เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  ปัดทาศรี
10. เด็กหญิงเจนจิรา  สากร
 
1. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
2. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
3. นางสาววาสนา  เข็มลาย
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญทาโย
2. เด็กหญิงวรรณภา  เฮงเจริญ
 
1. นายสุชาติ  สิมศิริวัฒน์
2. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญาพร  ตีวงค์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายสุวพิชญ์  พลาผล
 
1. นายวีระพันธ์  วรพินิจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิตร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายพงศกร  คำดี
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อุดร
2. เด็กหญิงมินตรา  หมั่นการ
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
2. นางสาวกฤตพร  ประกอบยา
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายปรีชา   จันทรสมุทร
2. เด็กชายพิเชษฐ์  โสภารุณ
3. เด็กชายภานุวัฒน์  อ่ำทอง
 
1. นายสุขเกษม  สินสงวน
2. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนาพร  ทรงจิตร
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาพร  ทรงจิตร
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  คำดี
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญทาโย
2. เด็กหญิงชนาพร  ทรงจิตร
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เมืองนาม
4. เด็กชายฐานพัฒน์  บุษยทริกากรณ์
5. เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงณิชา  จำปางาม
7. เด็กหญิงธนพร  นัตสาสงค์
8. เด็กหญิงปภัสรา  ศรีทองสุข
9. เด็กชายปวิตร   โฉมศรี
10. เด็กชายปัญจพล  สิงห์พรม
11. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
12. เด็กชายภากร  ชินกร
13. เด็กชายภิญโญ  ยืนยาว
14. เด็กชายวงศพัทธ์   วงค์ตาพรม
15. เด็กหญิงวรรณภา  เฮงเจริญ
16. เด็กชายวราวุต  ปะหนะ
17. เด็กชายวรเวธ  เจริญยศ
18. เด็กหญิงวิสสุตรา   อินทองหล้า
19. เด็กหญิงสุธาสินี  ลิ้มตี๋
20. เด็กหญิงสุรีรัตน์  เกิดสุข
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นายปัญหา  สิทธิพล
3. นายสุขเกษม  สินสงวน
4. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
5. นายสุชาติ  สิมศิริวัฒน์
6. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักริน  สวมศิริ
2. เด็กหญิงทิพย์อนงค์  ทองดี
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประจุทรัพย์
4. เด็กชายธีรภัทร  ปัญญาวงศ์
5. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วสุคนธ์
6. เด็กหญิงนริศรา  บรรดิษฐ
7. เด็กชายนันท์  หาผล
8. เด็กหญิงปทิตตา  พันธ์จันทร์
9. เด็กหญิงปัณณพร  เขาทอง
10. เด็กชายพงศกร  คำดี
11. เด็กชายภานุวัฒน์  ยกพล
12. เด็กชายมานพ  หาผล
13. เด็กหญิงรณิตตา  พันธ์จันทร์
14. เด็กชายรัชชานนท์  บุญส่ง
15. เด็กหญิงวาสนา  องค์อินทร์
16. เด็กชายวุฒิชัย  พลวงค์
17. เด็กหญิงสริดา  เทียมสิงห์
18. เด็กหญิงสุพรรณษา  ภูมิเจริญ
19. เด็กหญิงสุภาวิดา  ปรางศรี
20. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สามเสน
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
2. นายสุขเกษม  สินสงวน
3. นายปัญหา  สิทธิพล
4. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
5. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
6. นางสาวธิติกา   ณ วารี
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานพ  หาผล
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานพ  หาผล
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  จันทร์สมุทร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายพลากร  สุขประยูร
2. เด็กชายพุธพงษ์  ตีวงค์
3. เด็กชายภูวฤทธิ์  คงเมือง
4. เด็กชายศิวกร  แซ่เตียว
5. เด็กชายอัจฉริยะ  เทียมจันทร์
6. เด็กชายอาณัติ  ปะหนะ
 
1. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
2. นายสุชาติ  สิมศิริวัฒน์
3. นางสาวเมทินี  จันทร์โฮง
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ประจุทรัพย์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เมืองนาม
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ลิ้มตี๋
 
1. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
2. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัณญารัตน์  เทียมสิงห์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ขันติวงค์
3. เด็กหญิงหทัยวรรณ  สามเสน
 
1. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
2. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์