สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประจุทรัพย์
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนาพร  ทรงจิตร
2. เด็กหญิงธัญสินี  แกนไธสง
3. เด็กชายพงศ์พัฒน์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวธิติกา   ณ วารี
2. นายวรวิทย์  แสนวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลดาวัลย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ