สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวนป่าอุปถัมภ์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาณิศา  เมืองนาม
2. เด็กหญิงสริดา  เทียมสิงห์
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ภูมิเจริญ
 
1. นางนลินรัตน์  ดวงคำจันทร์
2. นางประทุมพร  นันทวุฒิสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ดวงสมร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ธิบุญมี
3. เด็กหญิงรัตติการ  จันทร์สมุทร
4. เด็กหญิงศศิวิมล  บรรดิษฐ
5. เด็กหญิงเยาวรัตน์  ทุนสันเทียะ
 
1. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
2. นางสายพิน  ศิริวัฒนวิบูลย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 77.8 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยกร  สิงห์ทองหอม
2. เด็กหญิงลลิดา  นาคะสถิตย์
3. เด็กหญิงศิรดา  ลีเส็ง
4. เด็กหญิงศิริกานต์  ดีพาชู
5. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสายพิน  ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อินมะณี
2. เด็กหญิงนภาพร  พันจันทร์
3. เด็กหญิงปารวี  พัสดุ
4. เด็กหญิงวรุณรดี  ทองวิจิตร
5. เด็กหญิงวิภาวดี  มากอินทร์
 
1. นางสายพิน  ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 9 1. เด็กชายธเนศ  จันทรสมุทร
2. เด็กหญิงเดือนเต็ม  ทองระอา
 
1. นางพิมพ์พิศา  ทองประเสริฐ
2. นายรัชพล  บุญเจริญธรรม
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงกุลณัฐ   บุญทาโย
2. เด็กหญิงวรรณภา  เฮงเจริญ
 
1. นายสุชาติ  สิมศิริวัฒน์
2. นายบุญทวี  ดิษริยะกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิชญาพร  ตีวงค์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายสุวพิชญ์  พลาผล
 
1. นายวีระพันธ์  วรพินิจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กชายธนาวัฒน์  บุญรักษา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  สนศิริ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74.75 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนาพร  ทรงจิตร
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  คำดี
 
1. นายกรกฤต  ศรีส้มป่อย