สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดใหม่บางคล้า สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิยะดา  โสภาพิสุทธิวงศ์
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสุขโข
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัญญากร  เวชวิรัช
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงฐิติพร  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำมะอุ
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 77.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงธันยวีร์  สื่อสุวรรณ
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.99 ทอง 4 1. เด็กหญิงลออรัตน์  บุญดี
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 81.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ณภัชนันท์
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 12 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ศรีศักดิ์รัตนา
 
1. นางสาวเกศรา  ทิมจำลอง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ปานจินดา
 
1. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงปาจารีย์  ประจงรักษ์
 
1. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 55 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายธีรดลย์  สื่อสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุฐิตา  คำสามารถ
 
1. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล
2. นายมนต์ชัย  ปานศรีนวล