สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอุไรพร  วงร์กูล
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาลิตา  นพพวง
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  เปี่ยมอรุณ
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายภานุพงษ์   ลี้สุวรรณ
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  วรรณโชติ
3. เด็กหญิงอรษา   วิสริส
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นายณัฐพล  บุญยัง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรพัฒน์  หมากสุก
2. เด็กชายชนัญชัย  มะใบ
3. เด็กชายชินภัทร  แก้วคำ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีทะโชติ
5. เด็กหญิงพัชรี  แดงเจริญ
6. เด็กชายภานุพงษ์  ลี้สุวรรณ
7. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์ษา
8. เด็กหญิงรจนา  ล้อมคำ
9. เด็กชายรัฐภูมิ  เทพบรรทม
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  วรรณโชติ
11. เด็กชายวิลาศ  บานเย็น
12. เด็กชายสหฤทธิ์  สาอิ้ม
13. เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ต่างสันเทียะ
14. เด็กชายอนัญชัย  สุขพญา
15. เด็กชายอนุสรณ์  สุจิตร์
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงหาทุม
17. เด็กหญิงอริษา  วิสริส
18. เด็กหญิงอุษณีย์  ลี้สุวรรณ
19. เด็กหญิงอุไรพร  วงร์กูล
20. เด็กชายฮะ  ไฮ โฮ
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
3. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเกิด
4. นางสาวจริยา  ที่รัก
5. นายณัฐพล  บุญยัง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเพ็ญพิชชา  มาลัย
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายนภัส  ทรงประโคน
2. เด็กชายอนุสรณ์  สุจิตร์
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีทะโชติ
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิมญาดา  เซ็นกุล
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงรจนา  ล้อมคำ
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงผ่องนภา  วงร์กูล
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรชาติ  นามวงค์
2. เด็กชายชินภัทร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีทะโชติ
4. เด็กหญิงผ่องนภา  วงร์กูล
5. เด็กหญิงพิมญาดา  เซ็นกุล
6. เด็กหญิงรจนา  ล้อมคำ
7. เด็กชายฤทธิชัย  ดาวเรือง
8. เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ต่างสันเทียะ
9. เด็กหญิงอรษา  วิสริส
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นายมาโนช  ตันเฮง
3. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายวนันท์ชัย  สุขพญา
 
1. นายพศิน  ศรีปาน
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลชากร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  กรแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  แดงเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  ที่รัก
2. นางสาวภัทรา  ข่าขันมะลี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายจักรภัทร  วิเศษกุล
2. เด็กชายพลวัฒน์  ศรแผลง
 
1. นายวสุพล  กระจ่าง
2. นายณัฐพล  บุญยัง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายนันธพัฒน์  ดุลคนิจ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สวดสวัสดิ์
3. เด็กชายเขมรัตน์  วิเศษกุล
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.96 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตภัทร  มาเจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภัชญา  ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงสุมลตรา  วงกำภู
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  นุชอนงค์
 
1. นางสาวดวงฤดี  บานเย็น
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขุนวิเศษ
2. เด็กชายวีระกร  กิแมน
3. เด็กชายสรวิชญ์  ขุนวิเศษ
 
1. นางสาวดวงฤดี  บานเย็น
2. นางสาวจริยา  ที่รัก