สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงปาลิตา  นพพวง
2. เด็กหญิงภาณุมาศ  เปี่ยมอรุณ
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลชากร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงดวงกมล  กรแก้ว
3. เด็กหญิงพัชรี  แดงเจริญ
 
1. นางสาวจริยา  ที่รัก
2. นางสาวภัทรา  ข่าขันมะลี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายจักรภัทร  วิเศษกุล
2. เด็กชายพลวัฒน์  ศรแผลง
 
1. นายวสุพล  กระจ่าง
2. นายณัฐพล  บุญยัง