สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหินดาษ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงอุไรพร  วงร์กูล
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรพัฒน์  หมากสุก
2. เด็กชายชนัญชัย  มะใบ
3. เด็กชายชินภัทร  แก้วคำ
4. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีทะโชติ
5. เด็กหญิงพัชรี  แดงเจริญ
6. เด็กชายภานุพงษ์  ลี้สุวรรณ
7. เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์ษา
8. เด็กหญิงรจนา  ล้อมคำ
9. เด็กชายรัฐภูมิ  เทพบรรทม
10. เด็กหญิงรัตนาวดี  วรรณโชติ
11. เด็กชายวิลาศ  บานเย็น
12. เด็กชายสหฤทธิ์  สาอิ้ม
13. เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ต่างสันเทียะ
14. เด็กชายอนัญชัย  สุขพญา
15. เด็กชายอนุสรณ์  สุจิตร์
16. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิงหาทุม
17. เด็กหญิงอริษา  วิสริส
18. เด็กหญิงอุษณีย์  ลี้สุวรรณ
19. เด็กหญิงอุไรพร  วงร์กูล
20. เด็กชายฮะ  ไฮ โฮ
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
3. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญเกิด
4. นางสาวจริยา  ที่รัก
5. นายณัฐพล  บุญยัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรชาติ  นามวงค์
2. เด็กชายชินภัทร  แก้วคำ
3. เด็กหญิงฐิติมา  ศรีทะโชติ
4. เด็กหญิงผ่องนภา  วงร์กูล
5. เด็กหญิงพิมญาดา  เซ็นกุล
6. เด็กหญิงรจนา  ล้อมคำ
7. เด็กชายฤทธิชัย  ดาวเรือง
8. เด็กหญิงสุภัสสรณ์  ต่างสันเทียะ
9. เด็กหญิงอรษา  วิสริส
 
1. นายอดุลย์  บุญช่วย
2. นายมาโนช  ตันเฮง
3. นางสาวสมพร  วงค์กำภู
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 82.5 ทอง 4 1. เด็กชายวนันท์ชัย  สุขพญา
 
1. นายพศิน  ศรีปาน
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87.96 ทอง 5 1. เด็กหญิงจินตภัทร  มาเจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภัชญา  ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงสุมลตรา  วงกำภู
 
1. นางวันนิสา  ปั้นดี
2. นางสาวจุฑามาศ  ศรีหิรัญ