สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชาทา  ประวีระ
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  มะไลย์
 
1. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงชไมพร  เครือคำ
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายบวรพจน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ชมสมใจ
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณฐิกา  ตีบไธสง
 
1. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชนัชญา  คำทา
2. เด็กหญิงรรินทร์  ผูกผา
3. เด็กหญิงวรัญญา  เอี่ยมวิจิตร
 
1. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
2. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงหทัยชนก  แซ่เฮง
2. เด็กหญิงอิสริยา  สียะราช
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตน์รองไต้
2. เด็กหญิงนันธิชา  จันทร์บาง
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
2. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปรเมศ  แซ่จึง
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเพ็ญวิสาขา  อรัญมาลา
 
1. นางสาวอังคนา  สะเลอาด
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชวาล  หาญวงศ์
 
1. นางสาวอังคนา  สะเลอาด
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  บุญศรี
 
1. นางสาวอังคนา  สะเลอาด
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติธัช  สระบุรินทร์
2. เด็กชายนราธิปต์  โสเสมอ
3. เด็กชายเฉลิมชนม์  โสภารัตน์
 
1. นางสาวศรีสุรางค์  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จักขุจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุระถา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวมยุรี  จูเภา
2. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  มณฑศก
2. เด็กหญิงลักษมีกานต์  นพกาล
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีสงคราม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ฟ้าลิขิต
 
1. นางสุชาดา  จันทร์เขียว
2. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย