สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ชมสมใจ
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณฐิกา  ตีบไธสง
 
1. นางสาวกนิษฐา  สนลอย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายปรเมศ  แซ่จึง
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงเพ็ญวิสาขา  อรัญมาลา
 
1. นางสาวอังคนา  สะเลอาด
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายชัชวาล  หาญวงศ์
 
1. นางสาวอังคนา  สะเลอาด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายผดุงศักดิ์  บุญศรี
 
1. นางสาวอังคนา  สะเลอาด