สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวสำโรง สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงพิชาทา  ประวีระ
 
1. นางวงค์เดือน  ทิมทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตน์รองไต้
2. เด็กหญิงนันธิชา  จันทร์บาง
 
1. นางกมลทิพย์  วงศ์โชติพิชัย
2. นางสาวรุจีรัตน์  ติมุลา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  จักขุจันทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุระถา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ปัญญาวงค์
 
1. นางสาวมยุรี  จูเภา
2. นางวงค์เดือน  ทิมทอง