สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสุนันท์ษา  ชูเมือง
2. เด็กหญิงแก้วกาญน์  เพชรเมืองชัย
 
1. นางสาวกัณฐมณี  พานศิล
2. นางสาวศิริวรรณ์  เฉลิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายพุทธศา  เชื้อเป้า
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ไสลจักร์
 
1. นางสาวกัณฐมณี  พานศิล
2. นางสาวศิริวรรณ์  เฉลิม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมนทิญา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนภศักดิ์  ใจฮวบ
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนพกร  แสงอ้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  แก้วทิ้ง
2. เด็กชายศิลา  ศรีสองเมือง
 
1. นางสาวจริยา  สุนทรรักษ์
2. นางสาววราลักษณ์  เกตุแก้ว
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายธีรพัฒน์  วัดเพ็ชร
2. เด็กชายพงศภัค  มังกรแก้ว
 
1. นางสาววัลลีย์  หุสะ
2. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงฐิติกาน  สาครพินิจ
2. เด็กชายเนธิวัษ  ศรีวีระชน
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
2. นางสาววัลลีย์  หุสะ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ถนะรอด
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงกลาง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวจริยา  สุนทรรักษ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 64.32 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงนฤมล  ล้อจงเฮง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายธีรพงษ์  วัดเพ็ชร
2. เด็กชายวรเมธ  สมโภชน์
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  เพ็งสอน
2. นางสาวพัชราภรณ์  งามแสง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  นพภาลี
2. เด็กหญิงนิศาชล  แหนลำใย
3. เด็กชายเมธา  บุญมาลี
 
1. นางสาวปัทมา  ขันทับ
2. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์