สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 39 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงมนทิญา  บรรเทาทุกข์
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 26 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนภศักดิ์  ใจฮวบ
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนพกร  แสงอ้าย
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฉัตราภรณ์  แก้วทิ้ง
2. เด็กชายศิลา  ศรีสองเมือง
 
1. นางสาวจริยา  สุนทรรักษ์
2. นางสาววราลักษณ์  เกตุแก้ว