สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวไทร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายพุทธศา  เชื้อเป้า
2. เด็กชายสุรเกียรติ  ไสลจักร์
 
1. นางสาวกัณฐมณี  พานศิล
2. นางสาวศิริวรรณ์  เฉลิม
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงฐิติกาน  สาครพินิจ
2. เด็กชายเนธิวัษ  ศรีวีระชน
 
1. นางวันเพ็ญ  พลรักษา
2. นางสาววัลลีย์  หุสะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 73.5 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จงกลาง
 
1. นายพงษ์พัฒน์  อนีฆาศรีนนท์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 17 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์รอด
 
1. นางสาวจริยา  สุนทรรักษ์
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 16 1. เด็กชายธีรพงษ์  วัดเพ็ชร
2. เด็กชายวรเมธ  สมโภชน์
 
1. นางสาวขวัญภิรมย์  เพ็งสอน
2. นางสาวพัชราภรณ์  งามแสง