สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามพรม
 
1. นางวิลาวรรณ  วิลารักษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายศิวรัฐ  ศิลลา
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เปลี่ยมปลื้ม
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
2. นายดนัย  ตันเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนัฐพงษ์  พินิจมนตรี
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐฤทธิ์  อิ่มสะบาย
2. เด็กชายอนุวัต  วงศ์ไกร
 
1. นางจุฑาทิพย์  ธรรมเจริญจินดา
2. นายยงยุทธ  นกงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สังวรดี
 
1. นายยงยุทธ  นกงาม
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ราชวงค์
2. เด็กชายนาวิน  พึ่งเกษม
 
1. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
2. นางสาวชลธิชา  วายุภักดิ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชากานต์  สงมานนท์
2. เด็กชายพิทวัส  ตันพานิชกุล
 
1. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤมล  โงนมณี
 
1. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงมาลิสา  บุตรดีวงษ์
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กชายพีรพล  สว่างอารมย์
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเสม
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กชายจิรายุ  พาวะสิน
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อมรรัตนเจริญ
 
1. นายธนวัสส์  ดำรงค์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอินทิรา  รักซ้อน
 
1. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กชายนิด  ปืน
2. เด็กชายพงศกร  วัฒนานุกูลพงศ์
3. เด็กชายภัทรพล  ป้องประสิทธิ์
4. เด็กชายสุธีรภัทร์  คำจันทร์
5. เด็กชายเจษฎา  บุษดีวงค์
6. เด็กชายเอื้อย  คง
 
1. นายสมปอง  สังข์ทอง
2. นายยงยุทธ  นกงาม
3. นางสุนีย์  สุภาพรม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณภา  สุขพรม
2. เด็กหญิงสุประภา  ใหญ่ยิ่ง
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปิ่นมณี
 
1. นายดนัย  ตันเจริญ
2. นางนวลจันทร์  ชลานุเคราะห์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกร  เนื่องจำนงค์
2. เด็กชายพงศ์เพชร   ศรีศักดิ์รัตนา
 
1. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
2. นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุษดีวงค์
2. เด็กชายสุธีรทรรศน์  คำจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
2. นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี
 
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภชัย  สิงหา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พลอำนวย
 
1. นางสาวชลธิชา  วายุภักดิ์
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม