สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหัวกระสังข์ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ณ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ระหว่าง วันที่ 23-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  นามพรม
 
1. นางวิลาวรรณ  วิลารักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กชายกรวิชญ์  สุนา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สังวรดี
 
1. นายยงยุทธ  นกงาม
2. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ราชวงค์
2. เด็กชายนาวิน  พึ่งเกษม
 
1. นางเกตุกุญช์  จิตรน้อม
2. นางสาวชลธิชา  วายุภักดิ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงปริฉัตร  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอินทิรา  รักซ้อน
 
1. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  บุษดีวงค์
2. เด็กชายสุธีรทรรศน์  คำจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  เสรีพาณิชย์การ
2. นางสาววรรณา  โพธิ์ศรี